Waterbouw- en landschapswerken

Integraal waterbeheer is niet langer een loos begrip. De overheid doet grote inspanningen om onze omgeving te vrijwaren van ongecontroleerde overstromingen. Daarnaast is een inhaalbeweging op gang om de biodiversiteit, de structuurkenmerken en de kwaliteit van onze oppervlaktewateren te verbeteren. 

Studiebureau Lobelle werkt in opdracht van diverse overheidsinstanties mee aan het integraal waterbeheer. De verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren is een belangrijk uitgangspunt bij de rioleringswerken. Maar ook hermeandering van waterlopen, het oplossen van vismigratieknelpunten, natuurtechnische oeverinrichting en de aanleg van gecontroleerde overstromingsbekkens komen aan bod. Met aangepaste software worden buffervolumes en grondverzet door middel van terreinmodellen gegenereerd. 

Naast en vaak in combinatie met integraal waterbeheer maakt ook het aspect landschapszorg deel uit van de disciplines waar Studiebureau Lobelle graag mee uitpakt. Het herwaarderen van kleine landschapselementen, het op zoek gaan naar streektypische kenmerken en deze terug in kaart brengen, en vaak daaraan gekoppeld het uitbouwen van recreatieve infrastructuur resulteren stuk voor stuk in aantrekkelijke stukjes Vlaanderen met een ecologische inslag.